Tel.: 089 38 09 08

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Prijsoffertes

 1. Prijsoffertes zijn zonder verbintenis opgemaakt en kunnen op ieder ogenblik aangepast worden indien zich een wijziging voordoet in de materiaalkosten, lonen, sociale lasten of een andere prijsbepalende factor.
 2. De prijzen zijn opgemaakt volgens de gegevens die verstrekt zijn bij de prijsaanvraag. Onvoorziene werken of moeilijkheden zullen een prijsaanpassing tot gevolg hebben.
 3. De vermelde leverings- of uitvoeringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven.
 4. De opgegeven prijzen mogen zonder onze toestemming niet aan derden worden overgemaakt.

Bestellingen

 1. Alle bepalingen in strijd met onze algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn nietig en worden als onbestaande beschouwd.
 2. Bestellingen zijn slechts bindend nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd en onder voorbehoud van aanvaarding door onze kredietverzekering.
 3. De overeenkomst wordt geacht op onze maatschappelijke zetel te zijn afgesloten.

Levering en/of uitvoering

 1. Bij annulering van een bestelling door de opdrachtgever is een schadevergoeding van 20 % op de totaalprijs verschuldigd of een evenredig deel van deze prijs in geval van een gedeeltelijke annulering. Wij zijn gerechtigd een complete schadevergoeding te verlangen indien de aard van de bestelling of het stadium van de uitvoering daartoe aanleiding geeft.
 2. De toegangswegen dienen voldoende verhard en goed berijdbaar te zijn tot aan de ingang van het gebouw, ongeacht de weersomstandigheden.
 3. De inrichting en de voorzieningen op de werf zullen voldoen aan de terzake geldende wettelijke vereisten.
 4. Voor het begin der werkzaamheden moet het gebouw glasdicht zijn en voldoende beschermd tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en wind. Eventuele verwarmingskosten teneinde een binnentemperatuur van minimaal 10°C te bekomen, zijn ten laste van onze opdrachtgever.
 5. Onze opdrachtgever zal tijdens de uitvoering der werken zorgen voor verticaal transport met bouwlift, elektrische stroom (220 V – 20 Ampère) en afvalcontainer.
 6. Er wordt ons een voldoende grote afsluitbare ruimte ter beschikking gesteld voor de opstapeling van materieel en materialen.
 7. Elke diefstal, verlies of beschadiging op de werf zijn ten laste van de opdrachtgever.

Uitvoeringstermijn

 1. De bij de bestelling opgegeven uitvoeringstermijn zal naar best vermogen worden nageleefd, rekening houdend met de termijnen van onze leveranciers en/of termijn voor het fabriceren van maatwerk. Alle goederen welke door N.V. Inter-Systems worden geleverd blijven eigendom van deze laatste tot op datum dat ze volledig zijn betaald.
 2. Indien de toestand van de werf niet toelaat om op de voorziene begindatum met de werkzaamheden aan te vatten, zullen de verloren werkuren en de gemaakte verplaatsingskosten aangerekend worden. Hetzelfde geldt wanneer onze werken niet vlot
  kunnen uitgevoerd worden als gevolg van hinder van andere aannemingen. U kunt zich enkel beroepen op de bevoegdheid van de Belgische Rechtbank indien u uw medecontractant uw algemene verkoopsvoorwaarden laat paraferen als onderdeel van de bestelling.
 3. Iedere wijziging in de planning heeft tot gevolg dat de uitvoering van andere door ons geplande werken voorrang behoudt op huidige aanneming.
 4. Indien de werken met meer dan 3 maanden dienen uitgesteld te worden zijn wij vrij de prijzen aan te passen volgens de onder punt 19 vermelde herzieningsformule, zelfs indien in het contract een vaste prijs overeengekomen was.

Prijzen en facturatie

 1. Tenzij anders overeengekomen zullen de prijzen herzien worden volgens de formule:
  p=P(0,40*s/S + 0,40*i/l + i/l + 0,20)
  Met P = het bedrag van de op basis van het contract opgemaakte staat
  s = het gemiddelde uurloon dat geldt op de aanvangsdatum van de in de vorderingsstaat beschouwde periode, verhoogd met het percentage sociale lasten en verzekeringen.
  S = hetzelfde gemiddelde uurloon op datum waarop het contract werd afgesloten.
  i = het indexcijfer dat berekend werd op basis van de ieder jaar op de binnenlandse bouwmarkt verwerkte voornaamste materialen en grondstoffen, met betrekking tot de kalendermaand welke voorafgaat aan de begindatum van de in de vorderingstaat beschouwde
  periode.
  I = hetzelfde indexcijfer met betrekking tot de kalender welke voorafgaat aan de maand waarin het contract werd afgesloten.
 2. Alle uitgevoerde werken of geleverde materialen, zelfs gedeeltelijk, zullen maandelijks gefactureerd worden. De definitieve afrekening gebeurt op het einde van de werken.
 3. In afwijking van het gemeenrecht geven alle uitgevoerde meerwerken, ook bij mondelinge opdracht, recht op facturatie.
 4. Eventuele klachten met betrekking tot facturatie dienen schriftelijk te gebeuren, binnen de 10 dagen na factuurdatum.

Betalingen

 1. De facturen zijn betaalbaar te Genk, contant en zonder korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. In geval van niet betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 75,00 euro, ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, onverminderd de verwijlinteresten.
 3. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur is een verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar zonder ingebrekestelling en van rechtswege.
 4. Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor alle verdere leveringen of werken te schorsen, de niet-betaalde materialen terug te halen en de onmiddellijke betaling van alle andere schuldvorderingen te eisen. In dergelijk geval zullen de eventuele betalingstermijnen van rechtswege vervallen.
 5. Eventuele kleine gebreken geven de opdrachtgever niet het recht belangrijke betalingen in te houden.

Ontbindende bedingen of betwistingen

 1. In geval van overlijden, faillissement, aanvraag concordaat of staken van de betalingen vanwege de opdrachtgever staat het ons vrij het contract als van rechtswege verbroken te beschouwen lastens de opdrachtgever.

Alle betwistingen worden behandeld door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren. Trekken van wissels doet hieraan geen afbreuk.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken